Jeugd - Preventie op school 

Landelijk ligt er grote druk op de jeugdzorg. De vraag is groter dan het aanbod.

Samenwerking tussen scholen en jeugdzorgaanbieders voorkomt dat zorgen uitgroeien tot problemen. Hierdoor wordt de inzet van curatieve zorg voorkomen.  

Ontwikkeld product: Direct en dichtbij, jeugdhulp op school
Esther van Noort, zorgboer: “Vanuit Horses & Co hebben we in de pilot Direct & Dichtbij samengewerkt met andere professionals in de opvang, de christelijke basisschool en de openbare basisschool. We hebben uitgewisseld hoe je met vroegsignalering problemen vroegtijdig kunt oplossen. Ook hebben we voor de kinderen en hun ouders de drempel naar zorg verlaagd, door hele klassen op de zorgboerderij uit te nodigen. Door in een vroeg stadium te signaleren, kan voorkomen worden dat problemen escaleren. Preventieve maatregelen kunnen helpen bij het voorkomen van crisissituaties die intensieve en kostbare interventies vereisen.

Om dit te ondervangen, is er een traject gestart waarbij zorgboeren helpen signaleren op school in de vorm van gesprekken en observatie. Daarnaast onderwijzen zij de leerkrachten en nemen zij ze mee in de ervaringsgerichte methodiek van de zorgboerderij.  

Methode
Door jeugdhulptrajecten op school aan te bieden in de vorm van vaktherapie, wordt uitval tegen gegaan en dringen we aanmeldingen voor jeugdhulp op de boerderij terug. In dit traject is de laagdrempeligheid van ondersteuning voor ouders ook een thema geweest. Een mooie bijvangst was hierin dat  de drempel richting 'hulpverlening' voor ouders lager is geworden.

De zorgboerderij heeft met de betrokken partijen een plan gemaakt binnen welke lijnen het preventieve aanbod wordt uitgekozen en op welke wijze medewerkers, ouders en kinderen worden geïnformeerd. De kwaliteitsmedewerkers (voorheen IB) van de school en de school-maatschappelijk werker zijn hierin een belangrijke link tussen de school en de zorgboerderij. 

Het vroeg signaleren vergt een plan op maat. Waar sommige scholen en kinderopvang behoefte hebben aan advies en training over objectief observeren, signaleren en rapporteren, hebben andere begeleiding nodig bij het meer stressbestendig maken van de kinderen. Er is een algemene wens om de kinderen te ondersteunen door te helpen reguleren.

Door de methodiek van de zorgboerderij mee de school in te nemen, worden signalen eerder gezien. Daarnaast kunnen docenten en begeleiders ondersteund worden door op de boerderij mee te kijken en te leren van het kader waar mee gewerkt wordt. 

Resultaat

  • Door de methodiek van de zorgboerderij mee de school in te nemen worden escalaties tijdig ondervangen.
  • Zorgboeren bieden de deelnemers ondersteuning door te kijken wat kinderen al in hun rugzak hebben om situaties aan te gaan en ze daar in te versterken. Dit vergroot de weerbaarheid en voorkomt instroom in de zorg. 
  • Door docenten op de zorgboerderij kennis te laten maken met de manier waarop methodieken kunnen worden ingezet en op welke manier je objectief kunt observeren, worden problemen tijdig gesignaleerd. Hierdoor blijkt doorstroom naar jeugdhulp minder vaak nodig te zijn. 

         

'In kleine veranderingen zitten grote verschillen'.

Esther van Noort, bestuurder Zorgboerderij Horses en Co.

 

“Vanuit Horses & Co hebben we in de pilot Direct & Dichtbij samengewerkt met andere professionals in de opvang, de christelijke basisschool en de openbare basisschool. We hebben uitgewisseld hoe je met vroegsignalering problemen vroegtijdig kunt oplossen. Ook hebben we voor de kinderen en hun ouders de drempel naar zorg verlaagd, door hele klassen op de zorgboerderij uit te nodigen. Dat gaf een prachtige dynamiek. Waar er op school soms groepsissues zijn, komen kinderen in combinatie met het werken met een paard tot samenwerking. Zo voorkom je veel strijd en stress en dus zorg."

Esther van Noort over de pilot Direct & Dichtbij bij zorgboerderij Horses & Co